Facebook-u
Twitter-u

Osiguranjem od auto-odgovornosti je pokrivena gra─Ĺansko pravna odgovornost za štetu pri─Źinjenu tre─çim licima upotrebom motornog vozila, što prakti─Źno zna─Źi da štetu koju prouzrokuje voza─Ź motornog vozila tre─çem licu, a koje je osigurano od auto-odgovornosti u momentu nastanka štete ne─çe platiti on ve─ç osiguravaju─ça ku─ça koja je izdala polisu. Vašom polisom auto-odgovornosti su pokrivene štete koju Vi pri─Źinite upotrebom svog vozila tre─çim licima.

Ako prouzrokujete štetu motornim vozilom ─Źiji vlasnik nite vi štetu ─çe platiti osiguravaju─ça ku─ça koja je izdala polisu auto-odgovornosti za vozilo kojim je šteta pri─Źinjena i koja je va┼żila u momentu nastanka štete, bez obzira ko je njime upravljao. Dakle, dejstvo osiguranja auto-odgovornosti se vezuje za vozilo, a ne za lice koje njime upravlja.

Što se ti─Źe visine do koje ─çe osiguravaju─çe ku─çe platiti štetu koju na─Źinite svojim vozilom koje je osigurano od auto-odgovornosti zakonski je regulisano da najni┼żi iznos na koji se mora ugovoriti osiguranje od auto-odgovornosti za autobuse i teretna vozila jeste 200.000 USD, a za ostala motorna vozila 100.000. Osiguravaju─çe ku─çe napla─çuju premiju osiguranja od auto-odgovornosti po Tarifnom sistemu koji je prilago─Ĺen navedenim iznosima pokri─ça. Dakle, osiguravaju─ça ku─ça koja Vam je izdala polisu auto-odgovornosti, za Vaš putni─Źki automobil, je u obavezi da nadoknadi štetu, koju vi pri─Źinite svojim automobilom za vreme va┼żenja osiguranja, do iznosa od 100.000 USD po jednom štetnom doga─Ĺaju. Štetu koja prelazi ovaj iznos ─çete sami nadoknaditi za razliku izme─Ĺu 100.000 USD i stvarne visine štete.

Kada je u pitanju naplata štete ako ju je prouzrokovalo vozilo iz inostranstva, podnošenjem odštetnog zahteva nekoj doma─çoj osiguravaju─çoj organizaciji. Savetujemo da neposredno nakon saobra─çajne nesre─çe od po─Źinioca štete obezbedite fotokopiju njegove zelene karte kao i uvi─Ĺaj saobra─çajne policije. Ukoliko niste u mogu─çnosti da obezbedite fotokopiju zelene karte, potrebno je detaljno prepisati sve podatke sa nje, a posebno: broj zelene karte, naziv osiguravaju─çe ku─çe koja ju je izdala, period va┼żenja, ime i prezime za koga je izdata i podatke o motornom vozilu za koje je izdata.

Naplata štete ako ju je prouzrokovalo neregistrovano (neosigurano) vozilo je mogu─ça, ali samo u slu─Źaju ako vozilo koje Vam je pri─Źinilo štetu podle┼że obaveznom osiguranju od auto-odgovornosti po Zakonu o osiguranju imovine i lica. Takva vozila su motorna vozila, pre svega: putni─Źki automobili, teretna vozila i autobusi.

Ovakve štete se ispla─çuju iz Garantnog fonda pri Udru┼żenju osiguravaju─çih organizacija Srbije posredstvom neke od osiguravaju─çih ku─ça kojoj ─çete podneti odštetni zahtev.

A ako je nepoznato vozilo na─Źinilo štetu mo┼żete naplatiti samo nematerijalnu štetu (smrt, povrede tela, narušavanje zdravlja, itd.) Ovakve štete se ispla─çuju iz Garantnog fonda pri Udru┼żenju osiguravaju─çih organizacija Srbije posredstvom neke od osiguravaju─çih ku─ça kojoj ─çe tepodneti odštetni zahtev.

Kad govorimo o opasnostima koje postoje ako ste osigurani od auto-odgovornosti kod nepouzdanog osigurava─Źa iako mo┼żda nudi "bolje" uslove pla─çanja premije, morate voditi posebno ra─Źuna o slede─çim stvarima. Na osnovu aktuelne zakonske regulative, ako organizacija za osiguranje kod koje ste kupili polisu osiguranja od auto-odgovornosti prestane da postoji (što danas nije redak slu─Źaj), du┼żni ste, u roku od osam dana od dana kada je prestanak organizacije za osiguranje objavljen u sredstvima javnog informisanja, da kupite drugu polisu auto-odgovornosti kod osiguravaju─çe ku─çe koja još postoji. Dakle, u ovom slu─Źaju imate dodatni trošak kupovine nove polise. Još je ve─ça opasnost ako ne kupite novu polisu. U tom slu─Źaju, zakonski, dobijate status neosiguranog vozila i štetu koju Vi njime pri─Źinite ─çe najpre nadokanditi Garantni fond Udru┼żenja osiguravaju─çih organizacija Srbije. Me─Ĺutim, regresnim postupkom ─çe te na kraju Vi morati platiti celokupnu štetu uz kamatu i ostale troškove.

Pored navedenog, i u slu─Źaju da Vaša osiguravaju─ça ku─ça još postoji, ali je nepouzdana, advokati ošte─çenog ─Źesto pokre─çu sudski postupak direktno protiv Vas, ─Źime se izla┼żete dodatnim sudskim troškovima i troškovima advokata.

BONUS – MALUS OSIGURANJE

Na ugovore o osiguranju od auto-odgovornosti od 01.septembra 2011. godine bonus-malus sistem se primenjuje prakti─Źno, što zna─Źi da se premija osiguranja za odre─Ĺeno vozilo utvr─Ĺuje primenom odgovaraju─çeg premijskog stepena u zavisnosti od toga da li je osiguranik u prethodnom periodu imao prijavljenu štetu za koju je odgovoran.

Na ovaj na─Źin  osiguranik koji  u prethodnom periodu nije imao štete, prilikom zaklju─Źenja osiguranja mo┼że o─Źekivati umanjenje premije osiguranja,  odnosno  osiguranik koji je u prethodnom periodu imao štete mo┼że o─Źekivati  uve─çanje premije osiguranja.

Osiguranici koji u ranijem periodu nisu imali štete po osnovu obaveznog osiguranja od auto-odgovornosti bi─çe razvrstani u tre─çi premijski stepen i ostvariva─çe pravo umanjenja osnovne premije (bonus) od 5%.

Pa┼żljivi voza─Źi koji u naredne tri godine ne u─Źine nijednu štetu bi─çe razvrstani u  najni┼żi, prvi, premijski stepen i  nagra─Ĺeni maksimalnim  umanjenjem osnovne premije (bonusom) u iznosu od 15%  jer svaka godina pa┼żljive vo┼żnje donosi po 5% popusta i umanjenje  premijskog stepena.      

Manje pa┼żljivi voza─Źi, sa jednom u─Źinjenom štetom izme─Ĺu dve registracije, moraju da plate 50% skuplju polisu i bi─çe razvrstani u sedmi premijski stepen.

Nepa┼żljivi voza─Źi koji su na─Źinili dve štete u prethodnom periodu  bi─çe razvrstani u deseti premijski stepen i pla─ça─çe 110% višu cenu osiguranja, a za tri i više na─Źinjenih šteta osiguranik ─çe pla─çati 150% ve─çu premiju obaveznog osiguranja od auto-odgovornosti i bi─çe razvrstan u dvanaesti premijski stepen.

Dodatna kazna takvim voza─Źima je i daleko sporije vra─çanje na polazni, ─Źetvrti, premijski stepen, koje zbog jedinstvene baze podataka svih osiguranika pri Udru┼żenju osigurava─Źa Srbije  nije baš tako jednostavno. Da bi se voza─Ź koji je došao do maksimalnog, dvanaestog, premijskog stepena vratio na cenu takozvane osnovne premije osiguranja, treba da protekne ta─Źno osam godina i to bez ijedne jedine u─Źinjene štete.

Zna─Źi, vra─çanje  premijskog stepena „unazad“  ide svake godine za po jedan stepen, pod uslovom da voza─Ź izme─Ĺu dve registracije nije imao štetu.

Napominjemo da  se pravo na premiju odgovaraju─çeg premijskog stepena bonus-malus sistema odnosi samo na vlasnika vozila. Promenom vozila ne gubi se ste─Źeno pravo na bonus ili malus jer se ono vezuje za vlasnika. Bonus -malus sistem se primenjuje i na lica koja imaju ovlaš─çenje dr┼żanja i koriš─çenja vozila po osnovu ugovora o lizingu i to se obavezno navodi u polisi.

Naknada štete nastale u saobra─çajnoj nezgodi

Motorna vozila po svojoj pravnoj prirodi, spadaju u grupu opasnih stvari, zbog ─Źega se u pogledu odgovornosti za nadoknadu nastupile štete primenjuje institut objektivne odgovornosti. To prakti─Źno zna─Źi, da štetnik odgovara za nastalu štetu bez obzira na krivicu. Šteta nastala usled saobra─çajne nezgode mo┼że biti materijalne i nematerijalne prirode, mada one nu┼żno ne uslovljavaju jedna drugu. Nastupanje štete osnov je da ošte─çeno lice u sudskom postupku zahteva pravi─Źnu naknadu:


-NEMATERIJALNE ŠTETE, a za pretrpljene fizi─Źke bolove, strah, duševne bolove usled umanjenja opšte ┼żivotne aktivnosti, naru┼żenosti, smrti bliskog srodnika i naro─Źito teškog invaliditeta, ili pak
-MATERIJALNE ŠTETE koja naj─Źeš─çe podrazumeva razli─Źite vrste ošte─çenja na motornom vozilu, ali i troškove nastale povodom sa─Źinjavanja Zapisnika o ošte─çenju vozila, obra─Źuna visine štete kao i fotografisanje vozila.

Na sednici gra─Ĺanskog odeljenja Vrhovnog suda Srbije utvr─Ĺen je pregled najviših orijentacionih iznosa pravi─Źne naknade nematerijalne štete u zavisnosti od njene vrste. U tom smislu ošte─çeni u postupku naknade štete mo┼że zbog umanjenja opšte ┼żivotne aktivnosti zahtevati od suprotne strane maksimalni iznos od 2.300.000,00 dinara ili pak za pretrpljene bolove usled naru┼żenosti iznos od preko 970.000,00 dinara, fizi─Źke bolove jakog intenziteta gotovo 600.000,00, pretrpljenog straha usled saobra─çajne nezgode 388.000,00 dinara.

Ovo su maksimalni iznosi koje sud mo┼że dosuditi ošte─çenom licu, ali ujedno ne i unapred garantovani jer se sudska odluka-presuda mora temeljiti na izvedenim dokazima tokom postupka. Prilikom odlu─Źivanja o visini pravi─Źne naknade štete, Sud ─çe posebno uzeti u obzir zna─Źaj povre─Ĺenog dobra, cilj kome slu┼żi ta naknada kao to da se njome ne pogoduje te┼żnjama koje nisu spojive sa njenom prirodom i društvenom svrhom.

Sud ─çe prilikom odlu─Źivanja o postavljenom tu┼żbenom zahtevu posebno uzeti u obzir nalaz i mišljenje veštaka odgovaraju─çe struke (ortopeda, psihijatra, neurologa, veštaka saobra─çajne struke). Dakle, zadatak veštaka je da radi izvo─Ĺenja dokaza, utvr─Ĺivanja i razjašnjenja neke ─Źinjenice pru┼żi svoje stru─Źno znanje Sudu kao naru─Źiocu vešta─Źenja i strankama u sudskom postupku. Od kvaliteta i sveobuhvatnosti nalaza i mišljenja sudskog veštaka u velikoj meri zavisi─çe tok i ishod samog sudskog postupka.

Zakonodavac je imperativnim odrebama predvideo obavezu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti vlasnika i korisnika motornih vozila tj. odgovornost za štetu koju motorna vozila pri─Źine tre─çem licu u vezi sa njihovom upotrebom. Suština je da se pored odgovornog lica-štetnika u parni─Źnom postupku u svojstvu tu┼żenog, pojavljuje i društvo za osiguranje, od kojeg ošte─çeno lice mo┼że zahtevati nadoknatu štete. Naravno, obaveza osiguravaju─çeg društva prema ošte─çenom licu ograni─Źena je osiguranom sumom koja je va┼żila do dana nastanka saobra─çajne nezgode.

Parni─Źna stanka kojoj ošte─çeno motorno vozilo slu┼żi za obavljanje osnovne delatnosti -taksista, dostavlja─Ź itd. mo┼że u postavljenom tu┼żbenom zahtevu ujedno tra┼żiti naknadu materijalne štete za izmaklu dobit. Izmakla dobit se u pravnoj literaturi definiše se kao šteta koju jedno lice trpi zato što je tu─Ĺom protivpravnom radnjom spre─Źen da stekne odre─Ĺenu imovinsku korist. U konkretnom slu─Źaju imovinska korist je zarada koju je taksista izgubio za vreme dok nije mogao da radi zbog opravke automobila koji je ošte─çen štetnikovom krivicom. U svojoj praksi Sudovi naj─Źeš─çe dosu─Ĺuju naknadu za izmaklu dobit za period od 15 dana koliko je odprilike neophodno da se automobil dovede u stanje u kojem se nalazio pre no što je saobra─çajna nezgoda nastupila.

Ujedno, Sud mo┼że presudom obavezati tu┼żenog i na pla─çanje rente u odgovaraju─çem, pravi─Źnom iznosu u slu─Źaju da je saobra─çajna nezgoda ostavila trajne posledice na ošte─çeno lice u smislu postojanja invaliditeta, te ono nije u mogu─çnosti da ubudu─çe radi i privre─Ĺuje. Renta predstavlja nov─Źanu naknadu koja se ispla─çuje redovno, u odre─Ĺenim vremenskim razmacima, naj─Źeš─çe do 15-og u mesecu, u iznosu koji Sud odredi.

e-max.it: your social media marketing partner

ZAGA─ÉENJE VAZDUHA

Vremenske prilike

Srbija

Danas
32┬░C
Vazdušni pritisak: 1012 hPa
Padavine: 0 mm
Vetar: SSI
Brzina vetra: 6 km/h
Sutra
32┬░C
2024-07-21
30┬░C
2024-07-22
32┬░C
2024-07-23
30┬░C
2024-07-24
29┬░C
UV INDEX

Kursna lista

zakoni i pravilnici

zakoni i pravilnici

kalkulator putarine

Stanje na grani─Źnim prelazima

kalkulator putarine

kalkulator putarine

kalkulator putarine

kalkulator putarine

Mapa benzinskih pumpi

mapa benzinskih pumpi nis petrol

mapa benzinskih pumpi gazprom

mapa benzinskih pumpi kenz petrol

mapa benzinskih pumpi OMV petrol

kalkulator putarine

B-Hotels

Adver City

Auto MG

Radio City

Scroll to top

U skladu sa novim Pravilima i uslovima kori┼í─çenja i Polisom o po┼ítovanju privatnosti, autoosiguranje.com koristi Cookije da bi pobolj┼íao korisni─Źko iskustvo, kao i za prikazivanje personalizovanog sadr┼żaja, prikazivanje reklama, kao i druge funkcionalnosti i usluge koje ne bismo mogli da obezbedimo bez Cookija. Saznajte vi┼íe